Overige

Het Klimaatakkoord, een weg naar meer duurzaamheid in Nederland

In het Klimaatakkoord hebben 195 landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt om maatregelen te nemen met als doel het tegenaan van de klimaatverandering. Dit betekent voor Nederland dat de CO2 uitstoot in 2030 fors verminderd zijn ten opzichte van 1990. Energietransitie en verduurzaming zijn belangrijke onderwerpen om deze doelstelling te bereiken. Met name de installatie sector moet forse aanpassingen maken op het gebied van duurzaamheid. Maar waar staan we met de verduurzaming en energietransitie in de Nederlandse installatiesector? En hoe denkt de Nederlandse installatiewereld over het halen van de afspraken in het Klimaatakkoord?

Dit artikel is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie van de BouwMonitor van USP Marketing Consultancy. Voor deze monitor wordt iedere maand 900 online enquêtes verzameld onder verschillende marktpartijen in de bouw-, installatie-, en vastgoedsector, waarvan ongeveer een zesde van deze enquêtes wordt afgenomen onder installateurs. Iedere maand wordt een specifiek en actueel thema onderzocht. Recentelijk is daarbij ook het thema ‘Energietransitie’ behandeld. Dit onderzoek is in december 2020 uitgevoerd en geeft inzichten in hoe verschillende disciplines in de bouwwereld, waaronder de installateurs, aankijken tegen verschillende onderwerpen omtrent de energietransitie voor het behalen van het doel van het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord, wat houdt het in?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen afspraken gemaakt over welke maatregelen zij de komende 10 jaar gaan nemen om de CO2 uitstoot fors te verminderen. Vooral van de sector elektriciteit wordt een grote verduurzamingsactie verwacht (www.klimaatakkoord.nl). Zo is er besloten dat in 2030 zeven miljoen woningen en één miljoen andere gebouwen van het aardgas af zijn. Tevens wil Nederland in 2030 dat 70% van alle elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, oftewel de energietransitie, moet uiteindelijk in 2050 de doelstelling bereikt worden dat Nederland helemaal geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Om alle doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken is er nog veel werk aan de winkel. Want uit cijfers van 2018 blijkt dat nog maar 7,2% van alle elektriciteit van duurzame bronnen afkomstig is (rijksoverheid.nl).

 Waar staat Nederland ten opzichte van de rest van Europa.

Het Klimaatakkoord werkt natuurlijk niet als alleen Nederland zich hieraan houdt, maar liefst 195 landen werken mee aan het akkoord. Daarbij heeft de gehele Europese Unie afgesproken minimaal 40% minder uit te stoten.

Waar taan de Nederlandse E-installateur in de verduurzaming van projecten nu in vergelijking met 6 andere Europese landen?

Figuur 1. Duurzaamheid in zeven Europese landen (Bron: Q2 2020 Electrical Installation Monitor USP)

Uit figuur 1 blijkt dat Nederland het ten opzichte van de andere landen gemiddeld presteert qua duurzaamheid. Van onze Nederlandse E-installateurs werkt 85% wel eens met duurzaamheid binnen hun projecten. Waarbij twee van de vijf projecten worden beïnvloed door duurzame maatregelen. De installatiesector in Nederland is dus zeker op de goede weg. Maar in vergelijking met Frankrijk Spanje of het Verenigd Koninkrijk,, waar bijna de helft van de projecten beïnvloed wordt door duurzame maatregelen, valt er nog wat te verbeteren om ons steentje bij te dragen aan het behalen van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Activiteiten van de E-installateur op het gebied van energietransitie

 De energietransitie biedt natuurlijk ook nieuwe werkzaamheden en kansen voor de installateur. Uit figuur 2 blijkt dat vier op de vijf installateurs (zeer) actief is op het gebied van energietransitie. Vergeleken met het totaal van de bouwsector zit de installateur dus boven het gemiddelde. Met 56% is het actief aanbieden van energietransitie-aanpassingen bij projecten de meest gebruikelijke manier van de installateurs om bij te dragen aan de energietransitie. Daarnaast geeft 38% van de installateurs aan dat ze de expertise op het gebied van energietransitie aan het opbouwen zijn onder eigen medewerkers.

Figuur 2. Activiteit van bedrijven op gebied van energietransitie

Naast dat de installateurs zelf actief bezig zijn met het promoten van energietransitie-toepassingen en het verbreden van de kennis over dit onderwerp verwacht het grootste deel van de E-installateurs ook dat een toename zal zijn in projecten die bijdragen aan de energietransitie. Acht op de tien E-installateurs verwacht een toename in de energie neutrale nieuwbouw projecten, daarnaast is het gebruik van zonne-energie al een aantal jaar in opmars. In 2019 waren er iets meer dan 1 miljoen registraties van zonnepanelen in Nederland (CBS.nl). Vergeleken met het jaar ervoor is dit een toename van 36%. Dit zal naar verwachting nog meer toenemen. Figuur 3 toont dat drie kwart van de E-installateurs verwacht dat er een toename zal zijn in het aanleggen van zonnepanelen op zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw projecten.

Figuur 3. Plaatsing van zonnepanelen

Arbeidstekort drempel om energietransitie doelen te bereiken

Hoewel de installateur aangeeft actief bezig te zijn met de energietransitie zijn er een aantal kritieke zaken die kunnen zorgen voor een kink in de kabel. Want ondanks het feit dat de installateurs de expertise onder eigen medewerkers probeert op te bouwen, blijkt uit figuur 4 dat vier op de vijf installateurs toch verwachten dat er de komende jaren een tekort komt aan vakmensen met kennis over de energietransitie.

Figuur 4. Verwachting van tekort aan expertise en belang van kennisuitwisseling

Het is daarom belangrijk om kennis uit te wisselen tussen de verschillende partijen in de bouw. Op de stelling: “Er moet meer kennisuitwisseling over de energietransitie plaatsvinden tussen partijen in de bouw” is met name de installatie sector het sterk eens. In totaal geeft 79% van de installateurs aan dat ze het (zeer) eens zijn met deze stelling. Aangezien de andere partijen binnen de bouw het grotendeels ook eens zijn met deze stelling, doet hier zich een mogelijkheid voor om het tekort van vakmensen te voorkomen door op tijd informatie met elkaar te gaan delen.

Meerderheid installateurs denkt dat doelstellingen Klimaatakkoord niet worden gehaald

De werkwijze van de overheid is een ander mogelijk struikelblok volgens de installateurs. De doelstellingen van de overheid zijn de grootste drijfveer voor de verduurzaming. Er wordt van de overheid ook verwacht dat zij hier de leiding in neemt. Volgens hoogleraar energiesystemen André Faaij kan de markt de energietransitie nooit volbrengen zonder regie, want markten sturen per definitie op de korte termijn. Dat botst fundamenteel met de intrinsieke karakter van energievoorziening: langdurige trajecten voor ontwikkeling van nieuwe technologie en heel grote investeringen met kapitaal dat zeer lange afschrijvingstermijnen kent (deingenieur.nl). Dit komt overeen met resultaten uit het onderzoek van de BouwMonitor waar blijkt dat twee derde van de installateurs vindt dat de overheid de regie hierin moet nemen om de doelstelling te behalen om CO2 neutraal te zijn in 2050. Daarbij vindt ook bijna twee op de vijf installateurs dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de financiële kant van de energietransitie. Want niet alle burgers en bedrijven zullen zelf willen opdraaien voor de kosten en steun verwachten vanuit de overheid.

Conclusie

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord zijn we een weg ingeslagen naar een duurzamer Nederland. Hoewel de E-installateur in Nederland ten opzichte van zes andere Europese landen gemiddeld scoort op het gebied van duurzaamheid, zijn we wel een inhaalslag aan het maken. Echter, enkele struikelblokken moeten nog worden overwonnen. Zo geven de installateurs aan dat ze een tekort aan expertise omtrent energietransitie verwachten, wat mogelijk opgevangen kan worden door het delen van kennis tussen verschillende sectoren in de bouw. Ten tweede verwacht de installatiesector meer steun van de overheid op het gebied van het nemen van de regie en de financiële zaken omtrent de energietransitie. Maar ondertussen zijn we wel op de goede weg. Installateurs verwachten dat er meer energie neutrale projecten komen en dat er onder andere meer zonnepanelen geplaatst zullen gaan worden komende tijd.

USP Marketing Consultancy BV is een marktonderzoeks- en adviesbureau dat onderzoek verricht naar en adviseert rond vraagstukken op het gebied van bouw, vastgoed en installatie. USP is continu actief in deze branches en werkt voor veel toonaangevende marktpartijen zoals brancheorganisaties, uitgevers, kennisinstituten, fabrikanten, handelsorganisaties, bouwbedrijven en installateurs. De installatiesector kenmerkt zich door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe producten en concepten en het alsmaar belangrijker worden van de marketingfunctie. Voor meer informatie over USP; www.usp-mc.nl.

 

Grace Geeve, Research Analyst, USP Marketing Consultancy

 

Meer artikelen van USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction :

Wat betekent duurzaam in de Nederlandse installatiemarkt?


Verduurzaming is een veelbesproken onderwerp en een belangrijke trend in de bouwsector. Deze sector gebruikt aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen, produceert een flinke hoeveelheid afval, en gebouwen hebben een substantieel aandeel in de jaarlijkse uitstoot van CO2. Bouwen en gebouwen moeten dus duurzamer worden, bijvoorbeeld door er duurzamere systemen in te installeren.

Nederlandse e-installateurs aan de top van BIM-gebruik in Europa


In de digitaliseringstrend die gericht is op het efficiënter maken van bouwprocessen in de bouwsector neemt Building Information Modeling (BIM) een belangrijke plaats in. Het afgelopen decennium hebben we het gebruik van BIM flink zien stijgen. Onder Nederlandse architecten is BIM-gebruik bijvoorbeeld gestegen van 17% in 2009 naar maar liefst 79% in 2021, en ook onder aannemers is het gebruik van

E-installateurs zijn trainingen blijven volgen tijdens de pandemie


In de constant ontwikkelende wereld van de E-installateur is het belangrijk om bij te blijven bij de constante stroom van nieuwe producten en innovaties, steeds complexere systemen, en aanpassingen in wetgeving en veiligheidsregels. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het essentieel om trainingen en cursussen te volgen, iets wat installateurs gemiddeld dan ook regelmatig doen.

Online aanbieders geven onderhandelruimte aan installateur


Dit artikel is een vervolg op het artikel over korting overeenkomsten dat in de vorige editie van Elektropraktijk is gepubliceerd. In het vorige artikel is beschreven waar korting overeenkomsten over gaan en voor welke productcategorieën het vaakst korting overeenkomsten worden gemaakt. In dit artikel wordt toegelicht hoe installateurs over het algemeen tegenover prijzen en korting overeenkomsten

Meeste korting op kabels en bedrading


E-installateurs zien de technische groothandel nog altijd als hun belangrijkste aankoopkanaal. Bijna elke installateur die hier zijn producten inkoopt, ontvangt ook een korting van de groothandel. Naast een overeenkomst met de technische groothandel heeft bijna één op de drie Nederlandse installateurs ook een jaarlijkse bonusovereenkomst met de fabrikant. In dit artikel wordt omschreven waar die o

Het Klimaatakkoord, een weg naar meer duurzaamheid in Nederland


In het Klimaatakkoord hebben 195 landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt om maatregelen te nemen met als doel het tegenaan van de klimaatverandering. Dit betekent voor Nederland dat de CO2 uitstoot in 2030 fors verminderd zijn ten opzichte van 1990. Energietransitie en verduurzaming zijn belangrijke onderwerpen om deze doelstelling te bereiken. Met name de installatie sector moet forse aanp

Een aantal ontwikkelingen die kansen bieden voor de e-installateur


Al enkele jaren verzorgt USP een bijdrage in Elektropraktijk. Daarbij proberen we altijd met behulp van onderzoek data een licht te schijnen op thema’s die actueel en relevant zijn voor u als e-installateur. Dat heeft vaak betrekking op het thema van de desbetreffende editie. Dit keer neem ik u graag mee in een selectie van onderwerpen waarover USP Marketing Consultancy in 2020 heeft gepubliceerd.

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet gaan hand in hand


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

Gebruik van prefab onmisbaar bij stedelijke vernieuwing


Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q3, 2018) blijkt dat twee op de vijf bouwprojecten een vorm van prefab bevatten. Prefab is een goede oplossing voor veel uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat: arbeidstekorten, sneller en efficiënter bouwproces en binnenstedelijk bouwen.


De nieuwe LEDVANCE Damp Proof Gen2 →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: