Overige

E-installateurs zijn trainingen blijven volgen tijdens de pandemie

In de constant ontwikkelende wereld van de E-installateur is het belangrijk om bij te blijven bij de constante stroom van nieuwe producten en innovaties, steeds complexere systemen, en aanpassingen in wetgeving en veiligheidsregels. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het essentieel om trainingen en cursussen te volgen, iets wat installateurs gemiddeld dan ook regelmatig doen.

En toen stormde ineens, nu anderhalf jaar geleden, de pandemie de wereld in. Aangezien in Nederland zelfs onze kinderen een tijd lang niet naar school konden, is het de vraag wat voor invloed corona dan wel niet op trainingen voor E-installateurs heeft gehad. Zijn er überhaupt trainingen gevolgd? Heeft de pandemie de trainingsbehoefte veranderd? En hoe ziet de Nederlandse installatiewereld de toekomst van hun training?

Dit artikel is gebaseerd op informatie uit de European Electrical Installation Monitor, een continu onderzoek van USP Marketing Consultancy onder E-installateurs uit zeven landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Nederland en Spanje). Ieder kwartaal verschijnt een monitor rapport waarvoor 750 E-installateurs ondervraagd zijn over hun economische ontwikkelingen en over een wisselend thema. Gezien het belang van training en cursussen voor E-installateurs is dit een terugkerend thema dat recent weer aan bod is gekomen in het Q2 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor.

Belgische en Nederlandse installateurs zagen grootste daling in trainingen door COVID

Op Europees niveau geeft bijna de helft van de E-installateurs aan dat de pandemie het aantal trainingen en cursussen dat ze hebben gevolgd inderdaad heeft ingeperkt, wat niet echt verrassend is. Sterker nog, gezien de impact die de pandemie op al onze levens heeft gehad is het verrassender dat ongeveer de helft van de Europese installateurs aangaf dat het aantal trainingen voor hen niet was veranderd, en in enkele gevallen zelfs was gestegen. 

Wanneer we inzoomen op landen zijn er aanzienlijke verschillen waar te nemen en springt Nederland er meteen uit. Samen met België hebben installateurs in Nederland de grootste impact van de pandemie gevoeld waar het gaat om het aantal trainingen dat ze afgelopen jaar hebben gevolgd. Slechts een derde van de Nederlandse E-installateurs geeft aan dat Corona geen invloed heeft gehad op het aantal trainingen, of dat het aantal zelfs is gestegen. Dat is erg weinig, vooral als je het af zet tegen Frankrijk, waar ruim twee derde van de installateurs geen invloed van de pandemie of zelfs een stijging van het aantal trainingen mee maakte.

Het is verleidelijk dit terug te leiden naar de verschillen in maatregelen tegen corona en vormen van lockdowns die per land werden doorgevoerd, maar dat is toch iets te makkelijk gedacht. Immers hebben er in Frankrijk ook flinke lockdowns plaatsgevonden en waren er ook verschillen in beleid tussen België en Nederland. Bovendien had het Verenigd Koninkrijk de langste en een van de meest strikte nationale lockdowns van de wereld, maar is daar het aandeel installateurs dat aangeeft dat de pandemie geen invloed heeft gehad op het aantal trainingen veel groter dan in Nederland.

Desalniettemin is het duidelijk dat er in Nederland dus een grote meerderheid het aantal trainingen en cursussen juist heeft zien dalen. Maar dat gegeven is nogal relatief, en zegt eigenlijk maar weinig over het hoe Nederlandse E-installateurs tegen trainingen aan kijken.  

Nederlandse E-installateurs zijn trainingsgezind

Vier op de vijf E-installateurs in Nederland volgt wel eens trainingen. Van de installateurs die dat niet doen geeft de helft aan dat ze dat in de toekomst wel van plan zijn. Daarmee zijn Nederlandse installateurs dus behoorlijk trainingsgezind. Op zich is dat niet vreemd. Alle ingrediënten om naar training te verlangen zijn immers ook aanwezig in de Nederlandse installatiemarkt.

Zo is er ook hier een constante stroom van nieuwe producten en innovaties, en steeds complexere systemen, versterkt door trends als de energietransitie waarin E-installateurs een prominente rol spelen. Bovendien is Nederland kampioen in regeltjes maken en is er dus altijd een stroom van nieuwe wet- en regelgeving, vooral in vakgebieden als die van E-installateurs waar veiligheid een enorm grote rol speelt. Om bij te blijven bij deze ontwikkelingen zijn trainingen en cursussen pure noodzaak.

Daarnaast kan training ook een pleister zijn op de wond van het groeiende arbeidstekort in de installatiesector. De vraag naar en druk op E-installateurs in Nederland is groot, en wordt versterkt door trends als complexere systemen en de energietransitie. Daardoor worden kwantitatieve en vooral ook kwalitatieve arbeidstekorten steeds groter. Training kan de uitkomst bieden door installateurs snel en efficiënt bekend te maken met nieuwe systemen, en om minder ervaren personeel snel inzetbaar te maken.

Over het algemeen is de Nederlandse installatiemarkt dus trainingsgezind en bereid daar tijd in te investeren. Hoewel de meerderheid van de Nederlandse E-installateurs aangaven dat ze door de pandemie minder trainingen hebben gevolgd dan normaal, heeft de gemiddelde Nederlandse installateur in 2020 toch nog in totaal zeven dagen aan zes verschillende trainingen of cursussen besteed.

Meer online door pandemie, maar installateurs houden helemaal niet van online trainingen

Hoewel de pandemie wel degelijk een negatief effect heeft gehad op het aantal trainingen is er in de installatiewereld dus toch nog behoorlijk veel getraind. Wel is er door de pandemie een veel groter deel van die trainingen of cursussen op afstand gevolgd. Online dus. Bijna overal in Europa geeft een aanzienlijk deel van de installateurs aan dat door de pandemie het aandeel trainingen dat online plaatsvond is gestegen. In Nederland is dat ongeveer de helft van de installateurs, en een derde heeft het aandeel online trainingen zelfs sterk zien stijgen.

Dat is natuurlijk geen verrassend effect van de pandemie. Door coronamaatregelen en lockdowns kon een deel van de face-to-face trainingen niet door gaan. Sommige van die trainingen vonden vervolgens online plaats, naast trainingen die altijd al online waren. Zo daalt het totaal aan gevolgde trainingen, terwijl het aandeel online gevolgde trainingen stijgt. Alles moest door de pandemie nu eenmaal meer op afstand, dus trainingen voor E-installateurs ook.

In Nederland gebeurde dat niet echt met plezier, want vrijwel alle Nederlandse installateurs willen helemaal geen online trainingen en cursussen. Bijna drie kwart geeft de voorkeur aan face-to-face trainingen, 23% heeft liever een combinatie van face-to-face en online, en slechts drie procent heeft een voorkeur voor online trainingen.

Hoewel er duidelijk meer trainingen online zijn gevolgd is het zeer de vraag of dat een permanent effect is. De installateurs zijn het daar ook niet over eens. Een derde verwacht dat er niets permanent zal veranderen door de pandemie, terwijl een ander derde verwacht dat de stijging in online trainingen permanent is. En dan is er nog een derde dat verwacht dat ze door de pandemie in de toekomst juist weer meer trainingen face to face zullen gaan volgen.

Conclusie

Het is duidelijk dat de pandemie de installatiewereld ook heeft geraakt waar het trainingen betrof. Hoewel E-installateurs toch nog veel trainingen volgden zag in Nederland een grote meerderheid het aantal trainingen dalen en vonden meer trainingen online plaats. Dat was omdat het moest, maar het merendeel van de Nederlandse installateurs geeft toch de voorkeur aan face-to-face.

Wat betreft de toekomst zijn de gevoelens gemengd, en verwacht een derde van de installateurs dat er een permanente stijging van online of gemengde training aan komt. Daar tegenover staat een derde dat juist verwacht dat door de pandemie trainingen juist meer klassikaal zullen plaatsvinden. Dat is een minder kromme gedachte dan het lijkt, want na wat we allemaal hebben doorstaan in de afgelopen anderhalf jaar is waarschijnlijk iedereen wel weer toe aan meer face to face.

 

USP Marketing Consultancy BV is een marktonderzoeks- en adviesbureau dat onderzoek verricht naar en adviseert rond vraagstukken op het gebied van bouw, vastgoed en installatie. USP is continu actief in deze branches en werkt voor veel toonaangevende marktpartijen zoals brancheorganisaties, uitgevers, kennisinstituten, fabrikanten, handelsorganisaties, bouwbedrijven en installateurs. De installatiesector kenmerkt zich door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe producten en concepten en het alsmaar belangrijker worden van de marketingfunctie. Voor meer informatie over USP; www.usp-mc.nl.

 

Meer artikelen van USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction :

Wat betekent duurzaam in de Nederlandse installatiemarkt?


Verduurzaming is een veelbesproken onderwerp en een belangrijke trend in de bouwsector. Deze sector gebruikt aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen, produceert een flinke hoeveelheid afval, en gebouwen hebben een substantieel aandeel in de jaarlijkse uitstoot van CO2. Bouwen en gebouwen moeten dus duurzamer worden, bijvoorbeeld door er duurzamere systemen in te installeren.

Nederlandse e-installateurs aan de top van BIM-gebruik in Europa


In de digitaliseringstrend die gericht is op het efficiënter maken van bouwprocessen in de bouwsector neemt Building Information Modeling (BIM) een belangrijke plaats in. Het afgelopen decennium hebben we het gebruik van BIM flink zien stijgen. Onder Nederlandse architecten is BIM-gebruik bijvoorbeeld gestegen van 17% in 2009 naar maar liefst 79% in 2021, en ook onder aannemers is het gebruik van

E-installateurs zijn trainingen blijven volgen tijdens de pandemie


In de constant ontwikkelende wereld van de E-installateur is het belangrijk om bij te blijven bij de constante stroom van nieuwe producten en innovaties, steeds complexere systemen, en aanpassingen in wetgeving en veiligheidsregels. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het essentieel om trainingen en cursussen te volgen, iets wat installateurs gemiddeld dan ook regelmatig doen.

Online aanbieders geven onderhandelruimte aan installateur


Dit artikel is een vervolg op het artikel over korting overeenkomsten dat in de vorige editie van Elektropraktijk is gepubliceerd. In het vorige artikel is beschreven waar korting overeenkomsten over gaan en voor welke productcategorieën het vaakst korting overeenkomsten worden gemaakt. In dit artikel wordt toegelicht hoe installateurs over het algemeen tegenover prijzen en korting overeenkomsten

Meeste korting op kabels en bedrading


E-installateurs zien de technische groothandel nog altijd als hun belangrijkste aankoopkanaal. Bijna elke installateur die hier zijn producten inkoopt, ontvangt ook een korting van de groothandel. Naast een overeenkomst met de technische groothandel heeft bijna één op de drie Nederlandse installateurs ook een jaarlijkse bonusovereenkomst met de fabrikant. In dit artikel wordt omschreven waar die o

Het Klimaatakkoord, een weg naar meer duurzaamheid in Nederland


In het Klimaatakkoord hebben 195 landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt om maatregelen te nemen met als doel het tegenaan van de klimaatverandering. Dit betekent voor Nederland dat de CO2 uitstoot in 2030 fors verminderd zijn ten opzichte van 1990. Energietransitie en verduurzaming zijn belangrijke onderwerpen om deze doelstelling te bereiken. Met name de installatie sector moet forse aanp

Een aantal ontwikkelingen die kansen bieden voor de e-installateur


Al enkele jaren verzorgt USP een bijdrage in Elektropraktijk. Daarbij proberen we altijd met behulp van onderzoek data een licht te schijnen op thema’s die actueel en relevant zijn voor u als e-installateur. Dat heeft vaak betrekking op het thema van de desbetreffende editie. Dit keer neem ik u graag mee in een selectie van onderwerpen waarover USP Marketing Consultancy in 2020 heeft gepubliceerd.

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet gaan hand in hand


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

Gebruik van prefab onmisbaar bij stedelijke vernieuwing


Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q3, 2018) blijkt dat twee op de vijf bouwprojecten een vorm van prefab bevatten. Prefab is een goede oplossing voor veel uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat: arbeidstekorten, sneller en efficiënter bouwproces en binnenstedelijk bouwen.


PTZ-camera's →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: